Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i november

Onsdag den 16 november sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 16 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Information om arbetet med ÖP 2040
 • Information om prognosrapport oktober 2022 för Orust kommun
 • Information om prognosrapport oktober 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd
 • Riskbedömning inför ny plan för intern kontroll 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling
 • Beslut om att utse biträdande Säkerhetsskyddschef
 • Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Godkännande av Tolkförmedlingen Västs delårsrapport 2022-08-31
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information