Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i december

Tisdag den 13 december sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 13 december 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Antagande av intern kontrollplan 2023 för sektor samhällsutveckling
 • Information om inventering av VA-verksamhetsområde
 • Information inför antagande av vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för Rödsvattnet och Korskällan
 • Redovisning av kompostinventering
 • Information om ansökan om köp av del av Säckebäck 1:75
 • Information om planbesked för Brattås 1:62
 • Information om detaljplan för Glimsås 1:267
 • Information om markanvisning, Huseby 1:102
 • Avrapportering av justerat förslag inför samråd, detaljplan för Kila 1:73 m.fl. - Destination Flatön
 • Information om planbesked för Nösund 1:20
 • Information om förfrågningar från Föreningen Svanesund rörande Svanesund 2:2
 • Antagande av ändring av byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Antagande av ändring av detaljplan för del av byggnadsplan för Svanesunds samhälle för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Antagande av ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Antagande av ändring av byggnadsplan för Svanviks fritidshusområde för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Beslut om tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2
 • Beslut om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön
 • Beslut om förfrågan om köp av p-platser i Tuvesvik
 • Motion gällande reglering av solceller i detaljplaner
 • Ordförande informerar