Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i april

Onsdagen den 26 april sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 26 april 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är öppet från och med ärende nummer 2.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Svar på motion om att införa ett pantsystem för marint skräp
 • Svar på motion om att utlysa klimatnödläge
 • Remissyttrande kring Tjörns kommuns bostadsförsörjningsprogram
 • Redovisning av inkomna Orustförslag samt kvarstående medborgarförslag
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning 2022
 • Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 • Remissvar - Tecknande av nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal
 • Regler för tilläggsbelopp i Orust kommun, Sektor Lärande
 • Yttrande kring kompletterande samråd gällande Västvind vindkraftpark
 • Komplettering och förtydligande av föreskrifter för avfallshantering
 • Komplettering och förtydligande av taxa för slamtömning 2023
 • Beslut om riktlinjer för alternativ utbyggnadsmodell för kommunalt vatten och avlopp
 • Beslut om förstudie för ny räddningsstation
 • Remissvar Tryggare hem för barn SOU 2022:71
 • Utvärdering av Corona-pandemin - sektor omsorg
 • Val av representant till Netwest Sweden AB
 • Val av representant till Vattenrådet för Bohuskusten
 • Val av representant till Kommunforskning i Västsverige
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information