Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i februari

Onsdagen den 22 februari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 22 februari 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med klockan 08:20.

Ärendelista

 • Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsens sektorer samt politisk verksamhet
 • Information om miljöenhetens arbete
 • Information om Strandgårdens verksamhet och priset från Carin Mannheimers fond
 • Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rödsvattnet
 • Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Korskällan
 • Revidering av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken
 • Antagande av detaljplan för Varekil 1:169 m.fl., Marinfloc
 • Godkännande av markanvisningsavtal, del av Huseby 1:102
 • Godkännande av markanvisningsavtal för Lavön 2:90
 • Svar på remiss avseende ändring av HSLF-FS 2021:75
 • Samrådsyttrande avseende ny 40 kV ledning Museröd-Vräland
 • Antagande av pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda i Orust kommun.
 • Val av representant till Vårdsamverkan Fyrbodal - Delregionalt politiskt samråd
 • Besvarande av motion om att utveckla gröna hamnar
 • Besvarande av motion om framtagande av solcellsparker i Orust kommun
 • Besvarande av motion om tillsättning av en eller flera näringslivsutvecklare
 • Inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026
 • Redovisning av statistikrapport ej verkställda beslut
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
 • Utbildning i samband med ny mandatperiod - ekonomi
 • Utbildning i samband med ny mandatperiod - arbetsmiljö och personal