Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i juni

Onsdagen den 28 juni sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 28 juni 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från och med ärende nummer två, som preliminärt börjar klockan 08:40.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Presentation av revision - förstudie energi- och klimatstrategin från 2017
 • Beslut om chefsplattform Orust kommun
 • Antagande av budget 2024 med plan för 2025 och 2026
 • Lokalförsörjningsplan för Orust kommun 2024-2028 med utblick mot 2040
 • Avregistrering av stiftelsen Fonden för behövande
 • Överlämnande och införlivande av allmän handling Sociala myndighetsnämnden
 • Deltagande i och medfinansiering av Fiskekommunerna 2024-2026
 • Besvarande av E-förslag nr 6103 – Busskort för äldre
 • Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Beslut om Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning 2022 samt prövande av ansvarsfrihet
 • Beslut utbyggnad av fibernät i Orust kommun
 • Antagande av sotningstaxa 2023
 • Beslut om förlängning av samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Naturbruk 2024
 • Uppsägning samverkansavtal vårdsamverkan
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information