Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i maj

Onsdagen den 31 maj sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 31 maj 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från och med ärende nummer 2, som startar cirka klockan 08:45.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Delårsrapport april 2023 för Orust kommun
 • Delårsrapport april 2023 för kommunstyrelsens sektorer samt politisk verksamhet
 • Finansrapport april 2023
 • Insatskapital år 2023 till Kommuninvest
 • Återrapportering till IVO
 • Revidering av kommunstyrelsens deleringsordning
 • Utbildning i samband med ny mandatperiod - krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsfrågor
 • Antagande av risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026
 • Antagande av Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst , enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
 • Tillsynsfrågor på Käringön
 • Uppdrag om kommungemensam upphandling av insamling av förpackningar och skötsel av de fastighetsnära insamlingsplatserna samt omlastningsplats för insamlade förpackningar för Tjörn- och Orust kommuner
 • Motion om medlemskap i klimatkommunerna
 • Motion om att säkra och trygga elförsörjningen
 • Motion om att förbättra kollektivtrafiken på Orust
 • Svar på motion avseende utträde ur Mayors for Peace
 • Beslut om Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2022 samt prövande av ansvarsfrihet
 • Beslut om Tolkförmedling Västs årsredovisning 2022 samt prövning av ansvarsfrihet
 • Beslut om uppsägning av samverkansavtal Pilgrimsleden Orust
 • Beslut om omställningsbidrag till Orust ridklubb
 • E-förslag för bastu vid Småholmarna
 • E-förslag nr 5274 - Hundrastgård i Svanesund
 • Beslut om budgetmedel för resursskola hösten 2023
 • Svar avseende motion om skolgården, Ellös skola
 • Svar avseende motion om infriande av utlovad användning av skolbussarna
 • Riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning vid familjehemsvård
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)
 • Redovisning av ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till IVO
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Information från Fyrbodals sammanträden
 • Ordförandens information