Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i mars

Onsdagen den 29 mars sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 29 mars 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med klockan 08:20.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Antagande av Arbetsmiljö- och personalbokslut
 • Information om strandstädning
 • Information om utvärdering av valet 2022
 • Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2022
 • Uppföljning av internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsens sektorer
 • Prognosrapport februari 2023 för Orust kommun
 • Godkännande av årsredovisning för Orust kommun
 • Utbildning i samband med ny mandatperiod - krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsfrågor
 • Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rödsvattnet
 • Beslut om införande av kommunalt huvudmannaskap för allmän plats
 • Besvarande av E-förslag nr 3804 - Kollektivtrafik kvällar och helger
 • Samrådsyttrande Tjörns Översiktsplan 2023-2050
 • Beslut om förstudie för ny serverhall
 • Beslut om förstudie av nya arkivlokaler i Varekil
 • Generellt bevarande och gallringsbeslut. Bevarande och gallring av pappershandlingar efter skanning
 • Redovisning av obesvarade motioner
 • Beslutspunkt 4, utbyte av värmepanna på Ängås skola
 • Besvarande av motion om att införa insynsplatser i styrelse/nämnder och utskott
 • Svar på motion om åtgärder för mer kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk) i Orust kommun
 • Godkännande av patientsäkerhetsberättelse 2022
 • Remissvar avseende upphävande av allmänna råd om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
 • Antagande av reglemente för Överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
 • Beslut om investeringsbidrag 2023
 • Beslut om planbesked för Mollösund 5:344
 • Beslut om antagande av ändring av del av byggnadsplan för Tofta 2:165
 • E-förslag om gång och cykelstråk från Svanesund till Varekil
 • Motion om att underlätta installation av solpaneler på privata hus
 • Beslut om konstgräsplan på kommunens fastighet Varekil 1:161
 • Beslut om tilldelning av markanvisning för Östra Dalby
 • Beslut om markanvisning för del av Svanesund 2:2
 • Remissvar gällande ansökan från Stensbo Friskola Ideell Förening om godkännande som huvudman för fritidshem vid befintlig fristående grundskola i Orust kommun från och med läsåret 2024/2025 (SI Dnr 2023:928)
 • Revidering av regler för barnomsorg i förskola
 • Revidering av regler för barnomsorg i fritidshem
 • Fyllnadsval av ledamot i utskottet för omsorg
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)
 • Anmälan om inkomna skrivelser
 • Anmälan om delegationsbeslut
 • Ordförandens information