Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i september

Onsdagen den 27 september sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 27 september 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträder är öppet från och med ärende nummer 2, som startar ca 08:45.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information från Samordningsförbundet Väst
 • Delårsrapport augusti 2023 för Orust kommun
 • Delårsrapport augusti 2023 för kommunstyrelsens sektorer samt politisk verksamhet
 • Finansrapport augusti 2023
 • Revidering av riktlinjerna mot korruption och andra oegentligheter
 • Revidering av riktlinjer för investeringar
 • Beslut om parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Orust kommun
 • Beslut om utbetalning av partistöd
 • Beslut om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
 • Finansiering av nystartsrådgivning
 • Svar på motion om utträde ur Mayors for Peace, fördjupad utredning i enlighet med minoritetsåterremiss
 • Beslut om markanvisning för del av Huseby 1:102
 • Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Redovisning av ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 2
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund