Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i april

Torsdag den 20 april sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 20 april 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet (ärende 4 är öppet)

Ärendelista

 1. Fastställande av dagordning, MBN/2023:1
 2. Information om det juridiska ramverket i tillsynsärenden, MBN/2023:2
 3. Information från planenheten, MBN/2023:2
 4. Information från miljöenhetens livsmedelsgrupp, MBN/2023:2
 5. Behovsutredning för miljöenheten 2024-2026, MBN/2023:479
 6. Information om budgetförutsättningar 2024-2026, MBN/2023:513
 7. Förvaltningens information, MBN/2023:2
 8. Anmälan av inkomna skrivelser och beslut, MBN/2023:3
 9. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 304-474, MBN/2023:4
 10. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Höggeröd 1:59, MBN/2023:152
 11. Prövning av bygglov för ändrad användning för magasinsbyggnad till restaurang för bod 125 på fastigheten Mollösund 5:398, MBN/2023:77
 12. Prövning av bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Morlanda-Slätthult 2:51, MBN/2022:1931
 13. Prövning av ansökan om bygglov för uppsättande av solceller på fastigheten Svanesund 2:88, MBN/2023:352
 14. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Tofta 2:98, MBN/2023:260
 15. Prövning av ansökan om tillbyggnad samt fasadändring av fritidshus på fastigheten Tofta 2:125, MBN/2023:149
 16. Prövning av ansökan om ändrad användning från restaurang till butik på fastigheten Hällevik 25:64, MBN/2023:173
 17. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av fritidshus på fastigheten Härmanö 2:118, MBN/2022:1880
 18. Prövning av ansökan om nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kungsviken 1:103, MBN/2022:1586
 19. Prövning av ansökan om tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär (5 år) för tillbyggnad av restaurang/ uteservering på fastigheten Hällevik 25:64, MBN/2022:1949
 20. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR).
 21. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR).