Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i augusti

Torsdag den 17 augusti sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden.

Tid och plats

Torsdag den 17 augusti 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej, inga ärenden är öppna för allmänheten detta sammanträde.

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning
2. Prövning av enskild avloppsanläggning, Conclean minireningsverk, Tången 1:17
3. Prövning av miljöstörande verksamhet-Spridning av växtskyddsmedel på tomtmark för bostadshus, Töllås 1:56
4. Prövning av strandskyddsdispens- bod och brygga Tången S:10
5. Prövning av strandskyddsdispens- komplementbyggnad Malön 1:31
6. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Huseby 1:95
7. Prövning av beslut om tillbyggnad och fasadändring på fastigheten Käringön 1:146
8. Prövning av beslut om tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ängön 1:84
9. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad på fastigheten Näsund 1:244
10. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus samt garage på fastigheten Råssekärr 4:1.
11. Prövning av bygglov för ändrad användning av magasinsbyggnad till restaurang på fastigheten Mollösund 5:398 bod 124
12. Prövning av bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Morlanda-Slätthult 2:56
13. Ärendet gäller tillsyn, föreläggande eller förbud och publiceras inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
14. Ärendet gäller tillsyn, föreläggande eller förbud och publiceras inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
15. Förvaltningens information
16. Anmälan av inkomna skrivelser och beslut
17. Anmälan av delegeringsbeslut


Sammanträdet uppdaterades