Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i maj

Torsdag den 25 maj sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 25 maj 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ärendena 22-23 är öppna.

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning, MBN/2023:1
2. Yttrande i mål M 1546-23 gällande överklagan av länsstyrelsens beslut om föreläggande om rättelse- brygga och gångbro, MBN/2020:1886
3. Yttrande i mål M 1540-23 gällande överklagan av länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens- brygga och gångbro, MBN/2021:655
4. Prövning av strandskyddsdispens för infartsväg, Flatö 2:48, MBN/2023:446
5. Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnader i efterhand, Kårehogen 2:1, MBN/2022:1928
6. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
7. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
8. Prövning av strandskyddsdispens - Nybyggnad, Svineviken 1:88, MBN/2023:504
9. Prövning av bygglov för ändrad användning från magasinsbyggnad till restaurang på fastigheten Mollösund 5:398 bod 125, MBN/2023:77
10. Prövning av bygglov för ändrad användning av del av byggnad från ladugård till lägenhet på fastigheten Morlanda-Bua 2:32, MBN/2023:209
11. Prövning av bygglov för tillbyggnad samt fasadändring på fastigheten Sörbo 3:6, MBN/2023:379
12. Prövning av ansökan om bygglov för fasadändring i form av uppsättande av solceller på fastigheten Nösund 1:49, MBN/2023:408
13. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Råssekärr 4:1, MBN/2022:1494
14. Prövning av ansökan om marklov för schaktning på fastigheten Bön 1:9, MBN/2023:420
15. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Tofta 2:1, MBN/2023:451
16. Prövning av ansökan om bygglov för uppsättning av solceller på fastigheten Svanesund 2:70, MBN/2023:599
17. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Tofta 2:125, MBN/2023:149
18. Prövning av nybyggnad av modulhus samt rivningslov på fastighet Röra-Hogen 2:1, MBN/2023:78
19. Förvaltningens information, MBN/2023:2
20. Anmälan av inkomna skrivelser och beslut, MBN/2023:3
21. Anmälan av delegeringsbeslut, MBN/2023:4
22. Information från miljöenhetens tillsynsgrupp, MBN/2023:2
23. Information om tertialrapport för miljöenheten januari-april 2023, MBN/2023:2