Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i september

Torsdag den 21 september sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 21 september 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ärendena 5-7 är öppna för allmänheten.

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning, MBN/2023:1
2. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med komplementbyggnad på fastigheten Klevedal 2:6, MBN/2023:574
3. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Kila 1:110, MBN/2023:966
4. Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Svanvik 1:306, MBN/2023:508
5. Godkännande av tillsynsplan enligt Alkohollagen, Lag om tobak och liknande produkter samt Lag om tobaksfria nikotinprodukter, MBN/2023:1185
6. Preliminär sammanträdesplan för miljö- och byggnadsnämnden 2024, MBN/2023:1120
7. Information om tertialrapport för Miljöenheten januari-augusti 2023, MBN/2023:2
8. Förvaltningens information, MBN/2023:2
9. Anmälan av inkomna skrivelser och beslut, MBN/2023:3
10. Anmälan av delegeringsbeslut, MBN/2023:4