Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i april

Tisdag den 4 april sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 4 april 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Budgetförutsättningar 2024-2026
 • Information inför samråd, detaljplan Barrevik västra
 • Information om ansökan inför beslut om planbesked, Röra-Äng 2:3 och 2:2
 • Information om avtal med Svenska Kyrkan om pilgrimslederna
 • Ytterligare information om omställningsbidrag, Orust ridklubb
 • Information om återförvisat ärende
 • Prövning av begäran om planbesked för Mollösund 5:343 m.fl.
 • Komplettering och förtydligande av föreskrifter för avfallshantering
 • Komplettering och förtydligande av taxa om slamtömning 2023
 • Beslut om riktlinjer för alternativ utbyggnadsmodell av kommunalt vatten och avlopp
 • Godkännande av utställningsutlåtande för Fördjupad översiktsplan i havet för Tjörns och Orusts kommuner
 • Information om handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
 • Beslut om förstudie för ny räddningsstation
 • Ordförande informerar
 • Utbildning med anledning av ny mandatperiod