Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i december

Tisdag den 5 december sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 5 december 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Information om utsortering av förpackningar
 • Information om ändring av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Information om avtal med Uddevalla Vatten AB om ömsesidig reservvattenleverans
 • Information om Enevägens stugby, Stocken
 • Uppföljning av årets interna kontroll 2023 - sektor samhällsutveckling
 • Ny plan för intern kontroll 2024 - sektor samhällsutveckling
 • Status detaljplaner och markanvisningar
 • Information om uppdelning av detaljplan för Hälleviksstrand, Hällevik 1:6 m.fl.
 • Information om båtplatser
 • Information om exploateringsavtal för Barrevik västra
 • Information inför antagande av detaljplan för Barrevik västra
 • Information inför beslut om granskning av detaljplan för Åvägen, del av Henån 1:306
 • Information om förlängning av markanvisning för del av Henån 1:133, 1:182 samt 1:306 (Trygghetsboende)
 • Information om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96
 • Information om taxa för prövning och tillsyn enligt lag om åtgärder mot föroreningar från fartyg
 • Beslut om tilldelning av markanvisning, Svanesund centrum norra
 • Prövning av begäran om planbesked Svanesund 2:2 m.fl
 • Prövning av begöran om planbesked för Mollösund 5:343 m.fl.
 • Ordförande informerar