Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i mars

Tisdag den 7 mars sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 7 mars 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Information inför beslut om behovsanalys för ny räddningsstation i Varekil
 • Resultat av medarbetarenkät
 • Information om budgetförutsättningar 2024-2026
 • Prognosrapport februari 2023
 • Information om status investeringsprojekt
 • Information om åtgärdsvalsstudie, förbindelse mellan Orust och fastlandet
 • Information om hemkompostering inom renhållningsområdena
 • Information om ändring/förtydligande i Föreskrifter om avfallshantering
 • Information om riktlinjer för alternativ utbyggnadsmodell för kommunalt vatten och avlopp
 • Digitalisering av detaljplaner
 • Beslut om investeringsbidrag 2023
 • Information om omställningsbidrag, Orust ridklubb
 • Information gällande beslut om utställningsutlåtande, Havs FÖP
 • Information om planbesked för Mollösund 5:343 och 5:246
 • Information om förfrågan från Nösunds båthamn om köp av vattenområde
 • Beslut om planbesked för Mollösund 5:344
 • Beslut om antagande av ändring av del av byggnadsplan för Tofta 2:165
 • E-förslag om gång- och cykelstråk från Svanesund till Varekil
 • Motion om att underlätta installation av solpaneler på privata hus
 • Beslut om konstgräsplan på kommunens fastighet Varekil 1:161
 • Beslut om tilldelning av markanvisning för Östra Dalby
 • Beslut om markanvisning för del av Svanesund 2:2
 • Beslut om delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Gullixeröd 1:9 och 1:24
 • Beslut om delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Långelanda-Bö 3:10 och 3:11
 • Beslut om delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Bäckevik 1:40 och 1:41
 • Beslut om delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Röra-Kärra 1:15 och 1:21
 • Ordförande informerar
 • Webb-utbildning om plan- och bygglagen