Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i oktober

Tisdag den 3 oktober sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 3 oktober 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Orusts Sparbanks kulturstipendium 2023
 • Presentation, mindre plan- och exploateringsprojekt framförallt på kommunal mark i tätorterna
 • Information om planändring, Svanesund 3:188
 • Information inför antagande av Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner
 • Information om pågående arbete, detaljplan för Hällevik 1:6 m.fl.
 • Information om planbesked för Mollösund 5:343 och 5:246
 • Information inför granskning, detlajplan för Barrevik västra
 • Information om tilläggsavtal till markanvisningsavtal för del av Tofta 2:31
 • Information inför beslut om förlängning av markanvisning på Åvägen, Henån 1:306
 • Antagande av taxa för planhandläggning
 • Prövning av planbesked för Varekil 1:177
 • Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2024
 • Information om renhållningstaxa, avseende insamling av hushållsavfall m.m.
 • Antagande va VA-taxa 2024
 • Antagande av taxa för slamtömning 2024
 • Revidering av Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
 • Ordförande informerar