Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i september

Torsdag den 14 september sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 14 september 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorns information
 • Delårsrapport augusti - sektor samhällsutveckling
 • Information om genomförandeavtal, del av Huseby 1:102
 • Information om taxa för upplåtelse av offentlig plats i Orust kommun
 • Status detaljplaner och markanvisningar
 • Information om planbesked, Svanesunds hamn
 • Information om undersökning av betydande miljöpåverkan i planprocessen
 • Information om planbesked gällande fastighet Varekil 1:177
 • Information efter samråd, Nösund 1:180
 • Information om förnyat arrende för sjönära byggnad nr 123 i Mollösund
 • Prövning av begäran om planbesked för Röra-Äng 2:3
 • Information om åtgärdsvalsstudie, förbindelse mellan Orust och fastlandet
 • Information om byte av lokal för Svanesunds fritidsgård
 • Information om hamn- och båtplatstaxa 2024
 • Information om prioriteringar inom hamnverksamheten rörande bryggor
 • Information om taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2024
 • Information om taxa för slamtömning 2024
 • Information om renhållningstaxa, avseende insamling av hushållsavfall 2024
 • Information om ändringar i föreskrifter om avfallshantering
 • Information om VA-taxa 2024
 • Information om ändringar i allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
 • Beslut om delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Vrångevatten 1:11 och 1:13
 • Beslut om markanvisning för del av Huseby 1:102
 • Ordförande informerar