Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i januari 2024

Måndag den 8 januari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 8 januari 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Information om åtgärdsvalsstudie, förbindelse mellan Orust och fastlandet
 • Information om avfallsplaner för de kommunala hamnarna
 • Information om planstart, detaljplan för Brattås 1:62
 • Information inför antagande av detaljplan, Nösund 1:180
 • Allmän information om avfallshanteringen 2024
 • Information om gynnande beslut i avfallshanteringen
 • Beslut om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96
 • Beslut om uppdelning av detaljplan för Hälleviksstrand, Hällevik 1:6
 • Beslut om exploateringsavtal för Barrevik västra
 • Beslut om antagande av detaljplan för Barrevik västra
 • Taxa för tillsyn och prövning enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
 • Uppdrag att omarbeta avtal om ömsesidig reservvattenleverans mellan Orust kommun och Uddevalla Vatten AB
 • Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Ordförande informerar - utskottet för samhällsutveckling