Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i januari 2024

Onsdagen den 24 januari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 24 januari 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från och med ärende nummer 2 som startar cirka klockan 08:45.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Beslut om tilldelning av markanvisning, Svanesund centrum norra
 • Uppföljning av internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsens sektorer och övriga nämnder
 • Intern kontrollplan 2024 för Orust kommun
 • Nytt samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd och organisation för överförmyndarverksamhet
 • Nytt samverkansavtal för gemensam budget- och skuldrådgivning
 • Antagande av klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för Orust kommun
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs delårsrapport för augusti 2023
 • Yttrande över remiss av åtgärdsvalsstudie Förbindelse Orust till fastlandet
 • Beslut om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96
 • Beslut om exploateringsavtal för Barrevik västra
 • Beslut om antagande av detaljplan för Barrevik västra
 • Taxa för tillsyn och prövning enligt lagen(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
 • Uppdrag att omarbeta avtal om ömsesidig reservvatrtenleverans mellan Orust kommun och Uddevalla Vatten AB
 • Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Prövning av begäran om planbesked för Svanesund 2:2 m.fl.
 • Prövning av begäran om planbesked för Mollösund 5:343 m.fl.
 • Motion om att byta namn på vandringsleder på Orust
 • Godkännande av handlingsplan patientsäkerhet
 • Samverkansavtal skyddat boende
 • Yttrande över ansökan om vindkraftsparken Mareld *
 • Motion om offentliganställdas anmälningsplikt av papperslösa
 • Slutrapport för ombyggnad Ågården
 • Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)
 • Uppföljning av ramavtal avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders fastighetsbestånd
 • Planeringsförutsättningar och instruktioner för arbete med budget 2025 och plan för 2026-2027
 • Information om preliminärt ekonomiskt resultat för Orust kommun 2023
 • Finansrapport december 2023
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information

* Handlingarna till ärendet är ej publicerade på webbplatsen på grund av omfattande storlek. Vänligen kontakta kommunen om du vill ta del av handlingarna.