Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i januari

Torsdag den 18 januari sammanträder miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 18 januari 2024
Klockan 08:30
Kommunhuset, sammanträdesrum Årholmen

Öppet för allmänheten

Ärendena 2 och 3 är öppna för allmänheten.

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning, MBN/2024:1
2. Information från mark- och exploateringsenheten, MBN/2023:2
3. Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan, MBN/2023:1832
4. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras inte på webbplatsen (GDPR).
5. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Morlanda-Slätthult 2:56, MBN/2023:1771
6. Prövning av bygglov för parkeringsplats inom fastigheten Huseby 1:50, MBN/2023:1748
7. Prövning av beslut om Sjöbod 126 Ändrad användning av sjöbod på fastigheten Mollösund 5:398, MBN/2023:935
8. Prövning om ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av fritidshus på fastigheten Mollösund 5:337, MBN/2023:1213
9. Prövning om bygglov för nybyggnad av multifunktionellt växthus på fastigheten Tegneby-Bö 2:30, MBN/2023:1046
10. Prövning om bygglov för tillbyggnad/fasadändring av flerbostadshus på fastigheten Huseby 1:95, MBN/2023:1279
11. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Kockhed 1:5, MBN/2023:1247
12. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kila 1:48, MBN/2023:1225
13. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras inte på webbplatsen (GDPR).
14. Förvaltningens information, MBN/2024:2
15. Inkomna skrivelser och beslut, MBN/2023:3
16. Anmälan av delegeringsbeslut, MBN/2023:4