Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari 2024

Onsdag den 14 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 14 februari 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

 • Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2023
 • Verksamhetsberättelse 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Rapportering av resultat från medarbetarenkät
 • Information om projekt "Bohusläns Blåmusslor Odlarbibeln"
 • Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och anpassad grundskola
 • Beslut om fördjupad utredning av Räddningstjänstens organisation
 • Svar angående Orustförslag om bättre kollektivtrafik för invånarna i Svanesund
 • Svar på motion om ökad biologisk mångfald
 • Projektering och genomförande av renovering av kommunhuset
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information