Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i februari

Torsdag den 15 februari sammanträder miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 15 februari 2024
Klockan 08:30
Kommunhuset, sammanträdesrum Årholmen

Öppet för allmänheten

Delvis öppet. Ärendena 2-4 är öppna för allmänheten.

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning
2. Information från VA-enheten
3. Tillsynsplan/kontrollplan enligt miljöbalken, livsmedelslagen, receptfria läkemedel, animaliska biprodukter m fl 2024
4. Revidering av Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning
5. Prövning av strandskyddsdispens, ny brygga, Ängön 1:9
6. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
7. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Svineviken 1:2
8. Prövning om ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av fritidshus på fastigheten Mollösund 5:337
9. Prövning om bygglov för nybyggnad av multifunktionellt växthus på fastigheten Tegneby-Bö 2:30
10. Prövning om bygglov för tillbyggnad/fasadändring av flerbostadshus på fastigheten Huseby 1:95
11. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
12. Förvaltningens information
13. Inkomna skrivelser och beslut
14. Anmälan av delegeringsbeslut