Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i februari 2024

Onsdagen den 28 februari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 28 februari 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från och med ärende 2. Det öppna sammanträdet börjar preliminärt klockan 09:00

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information från Suicide Zero
 • Verksamhetsberättelse 2023 för kommunstyrelsens sektorer samt politisk verksamhet
 • Beslut om fördjupad utredning av Räddningstjänstens organisation
 • Firmatecknare för Orust kommun
 • Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2023, delregional nämnd norra och Orust kommun
 • Arbetsordning för Folkhälsorådet i Orust kommun
 • Fördelning av investeringsbidrag 2024
 • Beslut om antagande av detaljplan för Nösund 1:180
 • Beslut om att godkänna markanvisning för del av Henån 1:133, 1:82 samt 1:306
 • Antagande av komplettering och förtydligande av taxa för renhållning, insamling av kommunalt avfall 2024
 • Verksamhetsberättelse Mini-Maria
 • Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2023
 • Svar angående Orustförslag om bättre kollektivtrafik för invånarna i Svanesund
 • Svar på motion om ökad biologisk mångfald
 • Projektering och genomförande av renovering av kommunhuset
 • Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Redovisning av ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information