Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i mars 2024

Onsdagen den 27 mars sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 27 mars 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från ärende nummer två som startar cirka klockan 08:45.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Rapportering av resultat från medarbetarenkät
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2023
 • Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2023
 • Prognosrapport februari 2024 för Orust kommun
 • Revidering av investeringsbudget 2024
 • Antagande av riktlinjer för representation
 • Beslut om granskning för Översiktsplan 2040, samt godkännande av samrådsredogörelse.
 • LOVA-projekt för att fortsätta bekämpningen av den invasiva främmande arten sjögull i Grindsbyvattnet.
 • Uppdrag avseende utredning om investeringsstöd till samhällsviktiga föreningar
 • Yttrande kring förfrågan om kompletteringar av tillståndsansökan från Västvind vindkraft
 • Beslut om genomförande och budget för skredsäkring, Henån etapp 2
 • Redovisning av obesvarade motioner
 • Godkännande av kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2023
 • Beslut om antagande av Ändring genom utökning av fastigheten Svanesund 3:188 inom byggnadsplan för del av Svanesunds samhälle
 • Godkännande av genomförandeavtal för delområde A, Svanesund centrum norra
 • Svar på remiss kring nytt namn för namnlöst vatten mellan Orust och fastlandet
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information

Sammanträdet uppdaterades