Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i mars 2024

Tisdag den 5 mars sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 5 mars 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Resultat medarbetarenkät 2023
 • Information om budgetförutsättningar 2025-2027
 • Prognosrapport februari 2024 - sektor samhällsutveckling
 • Folkhälsomedel 2024
 • Diskussion om omställningsbidrag
 • Status detaljplaner och markanvisningar
 • Information om ansökan om planbesked för Nösund 1:57
 • Information om ansökan om planbesked för Tofta 2:1, Stockens camping
 • Information om detaljplan för Svanesund centrum södra
 • Beslut om antagande av Ändring genom utökning av fastigheten Svanesund 3:188 inom byggnadsplan för del av Svanesunds samhälle
 • Godkännande av genomförandeavtal för delområde A, Svanesund centrum norra
 • Information om verksamheten på Månsemyr
 • Ordförande informerar