Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i mars 2024

Måndagen den 11 mars sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 mars 2024
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2023
  • Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och anpassad grundskola
  • Prognosrapport per februari, Sektor Lärande
  • Budget 2025 - Dialog om ekonomiska förutsättningar för Sektor Lärande
  • Temadagen 23 april 2024
  • Resultat från medarbetarenkäten HME 2023 avseende Sektor Lärande
  • Återkoppling från tillsynsbesöket vid Förskolan Svanen
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2024)