Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars 2024

Onsdag den 13 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 13 mars 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

 • Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och anpassad grundskola
 • Information om prognosrapport februari 2024 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Revidering av investeringsbudget 2024
 • Riktlinjer för representation daterad 2024-02-26
 • Beslut om granskning för Översiktsplan 2040, samt godkännande av samrådsredogörelse.
 • Inriktningsbeslut inför beslut om planbesked för Röra äng 2:3 m.fl.
 • LOVA-projekt för att fortsätta bekämpningen av den invasiva främmande arten sjögull i Grindsbyvattnet.
 • Uppdrag avseende utredning om investeringsstöd till samhällsviktiga föreningar
 • Projektering och genomförande av modulboende på Röra-Hogen 2 1
 • Yttrande kring förfrågan om kompletteringar av tillståndsansökan från Västvind vindkraft
 • Beslut om genomförande och budget för skredsäkring, Henån etapp 2
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2023
 • Redovisning av obesvarade motioner
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information