Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i mars

Torsdag den 21 mars sammanträder miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 21 mars 2024
Klockan 08:30
Kommunhuset, sammanträdesrum Årholmen

Öppet för allmänheten

Delvis öppet. Ärendena 2 och 3 är öppna för allmänheten.

Ärendelista

 1. Fastställande av dagordning
 2. Information från räddningstjänsten
 3. Budgetdialog
 4. Bygglov för parkering, Huseby 1:50
 5. Publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
 6. Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av reningsverk, Morlanda-Slätthult 1:33 och Huseby 1:50
 7. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Härmanö 1:82
 8. Publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
 9. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, Härmanö 1:102
 10. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, Stenshult 1:52
 11. Yttrande till Mark- och miljödomstolen i målnummer P 5529-23 avseende fasadändring, Härmanö 2:105
 12. Yttrande till Mark- och miljödomstol i Mål P 947-24 avseende tillbyggnad av fritidshus, Kila 1:110
 13. Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus, Huseby 1:95
 14. Bygglov för nybyggnad av multifunktionellt växthus på fastigheten Tegneby-Bö 2:30
 15. Bygglov för ändrad användning av sjöbod 84, café, Mollösund 5:398
 16. Bygglov för fasadändring, uppsättning av solceller på komplementbyggnad, Mollösund 5:171
 17. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader, Flatö 2:64
 18. Bygglov för tillbyggnad i form av ändrad takutformning, Sörbo 3:6
 19. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Flatö 2:21
 20. Bygglov för uppsättande av solceller, Glimsås 1:174
 21. Förvaltningens information
 22. Inkomna skrivelser och beslut
 23. Anmälan av delegeringsbeslut

Sammanträdet uppdaterades