Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april 2024

Onsdag den 10 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 10 april 2024
Klockan 14:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

 • Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och anpassad grundskola
 • Information om ny förskola i Varekil
 • Information om remiss - Utredningen om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna
 • Information om budgetförutsättningar 2025-2027 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning 2023
 • Förnyat beslut om styrgrupp för Kooperativa hyresrättsföreningen BOrust
 • Yttrande kring översyn och aktualisering av hamnarna av rikstintresse för yrkesfisket
 • Yttrande över ansökan om förordnande av borgerlig vigselförrättare
 • Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information