Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i april

Torsdag den 18 april sammanträder miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 18 april 2024
Klockan 08:30
Kommunhuset, sammanträdesrum Årholmen

Öppet för allmänheten

Ärendena 2-7 är öppna för allmänheten.

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning
2. Information från avfallsenheten
3. Information från miljöenhetens projektgrupp
4. Information från miljöskyddsgruppen
5. Information från livsmedelsgruppen
6. Yttrande över Betänkande av Utredningen om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna, SOU 2023:103
7. Information om omvärldsanalys inom nämndens område
8. Mollösund 20:18 - Bygglov för uppsättning av solceller
9. Mollösund 5:398 sjöbod 126 - Bygglov för ändrad användning och permanent bygglov
10. Flatö 2:64 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader
11. Mollösund 5:398 - Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation och mur samt marklov
12. Svanesund 3:83 - Bygglov för nybyggnad av lokal för gatukök
13. Henån 1:134 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
14. Granbua 1:6 - Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal
15. Morlanda-Bräcke 1:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
16. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
17. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
18. Förvaltningens information
19. Inkomna skrivelser och beslut
20. Anmälan av delegeringsbeslut