Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i april 2024

Onsdagen den 24 april sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 24 april 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från och med ärende nummer 2.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Budgetförutsättningar 2025-2027 för kommunstyrelsens sektorer
 • Hemresor från korttidsenheten
 • Förnyad rekommendation om gemensam finansiering av stöd för kunskapsbaserad socialtjänst
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning 2023
 • Förnyat beslut om styrgrupp för Kooperativa hyresrättsföreningen BOrust
 • Yttrande kring översyn och aktualisering av hamnarna av rikstintresse för yrkesfisket
 • Yttrande över ansökan om förordnande av borgerlig vigselförrättare
 • Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Antagande av sotningsföreskrift
 • Prövning av begäran om planbesked för Röra-Äng 2:3
 • Beslut om planbesked för Nösund 1:57
 • Revidering av kommunal verksamhetsområde för vatten och spillvatten för västra Henån - Utgård
 • Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information