Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj 2024

Onsdag den 15 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 15 maj 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

 • Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och anpassad grundskola
 • Information om delårsrapport april 2024 för Orust kommun
 • Information om delårsrapport april 2024 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Finansrapport april 2024
 • Förstudiebeställning avseende södra Strandvägen 19 Henån
 • Förslag till samrådshandling för nytt bostadsförsörjningsprogram för Orust kommun.
 • Uppdrag avseende utredning om investeringsstöd till allmännyttiga föreningar
 • BP2 - projektering avseende brygga vid Hallgrens Kaj
 • Yttrande över betänkande av utredningen om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna, (SOU 2023:103) KN2024/00156
 • Antagande av Strategi för dagvatten och skyfall
 • Beslut om nytt Samverkansavtal E-arkiv Väst
 • Revidering av taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling
 • Beslut om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information