Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i maj

Torsdag den 16 maj sammanträder miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 16 maj 2024
Klockan 08:30
Kommunhuset, sammanträdesrum Årholmen

Öppet för allmänheten

Delvis öppet. Ärendena 2-5 är öppna för allmänheten.

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning
2. Upphävande av riktlinjer för byggbodar
3. Upphävande av riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket
4. Redovisning av SKR:s undersökning Insikt
5. Ändring av miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning
6. Glimsås 1:56 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus (ändring av befintligt lov)
7. Mollösund 20:18 - Bygglov för uppsättning av solceller
8. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
9. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
10. Kila 1:134 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
11. Hals 2:130 - Ansökan om marklov
12. Härmanö 1:82 - Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
13. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
14. Nävrekärr 1:29 - Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad
15. Skantorp 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
16. Kila 1:16 - Bygglov för nybyggnad av jurtor
17. Ärendet publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR)
18. Förvaltningens information
19. Inkomna skrivelser och beslut
20. Anmälan av delegeringsbeslut