Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i maj 2024

Onsdagen den 29 maj sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 29 maj 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från och med ärende nummer 2 är sammanträdet öppet för allmänheten.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Delårsrapport april 2024 för kommunstyrelsens sektorer samt politisk verksamhet
 • Delårsrapport april 2024 för Orust kommun
 • Finansrapport april 2024
 • Återrapportering av enkäten till delårssboende
 • Delegation att förhandla om övertagande av va-anläggningen på Käringön
 • Sociala myndighetsnämndens beslut 2024-05-14 § 18 - Revidering av Sociala myndighetsnämndens reglemente
 • Beslut om omställningsbidrag till Orust Ridklubb 2024
 • Beslut om förslag till kommunen att se över VA-taxan för Husebybergens egnahemsförening, Ellös
 • Arrende av mark för solpark vid Månsemyr, Morlanda-Bro 3:1
 • Svar på E-förslag om lekplats i Svanesunds generationspark
 • Uppsägning av hyresavtal med Tvet Fastighetsbolag AB
 • Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen
 • Beslut om samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Naturbruk 2025-2028
 • Revidering av regler för resor och inackorderingsbidrag i gymnasieskolan
 • Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Vårdsamverkan Fyrbodal
 • Redovisning av ej verkställda biståndsbeslut för kvartal 1
 • Förslag till samrådshandling för nytt bostadsförsörjningsprogram för Orust kommun.
 • Uppdrag avseende utredning om investeringsstöd till allmännyttiga föreningar
 • BP2 - projektering avseende brygga vid Hallgrens Kaj
 • Yttrande över betänkande av utredningen om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna, (SOU 2023:103)
 • Antagande av Strategi för dagvatten och skyfall
 • Beslut om nytt Samverkansavtal E-arkiv Väst
 • Revidering av taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling
 • Beslut om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Information från Fyrbodals sammanträden
 • Ordförandens information