Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i juni 2024

Onsdagen den 26 juni sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 26 juni 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är öåpet för allmänheten från och med ärende 2, som startar cirka klockan 08:45

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Godkännande av planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Uppdrag om fortsatt utredning om insamling i egen regi
 • Antagande av Skogspolicy
 • Antagande av budget 2025 med plan för 2026 och 2027
 • Remissvar gällande förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
 • Projektering och genomförande avseende ny gruppbostad
 • Godkännande av avtal om lägenhetsarrende för konstgräsplan på Varekil 1:161
 • Beslut om godkännande av tilläggsavtal till avtal om ändring av överenskommelse av ny säkerhet i exploateringsavtal och "Avtal", Hällevik 2:233
 • Beslut om samverkansavtal med Uddevalla kommun om samhällsorientering
 • Beslut om förskola i Varekil
 • Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Information från Fyrbodals kommunalförbunds sammanträden
 • Ordförandens information
 • Redovisning av utredning ”Framtida organisation av räddningstjänst"