Logotyp

Orustkommunikén nummer 5 2023

Här kan du läsa Orustkommunikén nummer 5 2023 på ett tillgängligt sätt.

Ny mottagning för unga

Ungdomar som är mellan 13-21 år och som har risk för ett skadligt bruk och/eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar kommer från och med april 2023 att kunna få hjälp på en ny öppenvårdsmottagning. Mottagningen heter Mini-Maria och modellen finns sedan tidigare i andra delar av regionen.

Mini-Maria Norra kommer att ha två huvudmottagningar, en i Uddevalla och en i Trollhättan, med närmottagningar i Vänersborg, Lysekil, Orust, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors och Mellerud.
På Orust har Mini-Maria sin mottagning i samma lokaler som ungdomsmottagningen i Henån.

På Mini-Maria kommer socionomer, sjuksköterskor, psykolog och läkare arbeta tillsammans i syfte att stötta unga och deras närstående i frågor som rör riskbruk, skadligt bruk och beroende.
Verksamheten drivs gemensamt av Regionhälsan och kommunerna i Fyrbodals område. Mottagningen vänder sig till ungdomar upp till 21 år samt deras närstående. En central utgångspunkt på mottagningen är att stödet och behandlingen ska involvera både ungdomen och hens familj med syfte att leda till en förändring som håller över tid.
Stödet är kostnadsfritt och ungdomarna och deras närstående kan ta direktkontakt med mottagningen – det krävs ingen remiss eller biståndsbedömning. Mini-Maria kommer att erbjuda information, medicinsk och psykologisk behandling vilket sker genom bland annat rådgivning och samtal som utgår ifrån den enskilde ungdomens behov. Mottagningen kan även erbjuda konsultativa insatser till samverkansparter som efterfrågar detta inom kommun och region.
Det finns sedan tidigare Mini-Maria mottagningar runt om i Sverige och Göteborg har varit den mottagning som funnits längst inom Västra Götaland. På senare år har fler Mini-Maria mottagningar startat upp i Sverige och i Västra Götaland och nu har turen kommit till vårt område med Mini-Maria Norra.

Information om Mini-Maria kommer spridas i skolor och på andra arenor där ungdomar och deras familjer finns.

Att tänka på vid underhåll av din båt

Hej alla båtägare i Orust kommun!

Än är det förhoppningsvis långt kvar på båtsäsongen, men när det blir dags för upptag, tvätt och underhåll vill vi på miljöenheten passa på att dela med oss av några miljöråd;

Bottentvätt

Det är nu åter möjligt att söka LOVA-bidrag för spolplatta hos Länsstyrelsen. Observera att en båtbottentvätt ska anmälas till kommunen.

När båtbottnar spolas av på bar mark medför det att mark och vatten förorenas. Tvätt av bottenmålade båtar ska därför alltid ske över spolplatta med reningsanläggning som samlar upp färgrester, påväxtorganismer och renar spolvattnet.

Alla fritidsbåtshamnar som har fler än enstaka upptag av båtar ska ha en godtagbar lösning för båtbottentvätt. Rening av spolvatten från biocidfärgade båtbottnar ska alltid utföras, och i de hamnar som har upptag av omkring 50 båtar per år ska även tvåstegsrening finnas.

Underhåll

Tänk på att skydda både dig själv och miljön från exponering av färgrester. För att inte förorena mark och vatten ska skrapning och underhåll av båten inte ske på bar mark, utan alltid med någon form av uppsamling under båten så som duk eller presenning. Avfallet, färgester och påväxt, ska samlas ihop och lämnas till en miljöstation som farligt avfall.

Bottenmålning

Båtbottenfärger hjälper inte bara till att hålla skrovet rent utan innehåller också farliga ämnen som skadar den marina miljön med dess känsliga organismer och ekosystem. Tänk därför på vilken färg du väljer att måla båten med genom att kontrollera att den är godkänd för användning på västkusten av Kemikalieinspektionen.

Orusts bibliotekshistoria

På Henåns bibliotek pågår ett projekt att samla in, dokumentera och sammanställa historiken kring folkbibliotekens allra första start och utveckling på Orust fram till vår tid. Ni som har information om bibliotekens första tid, sparade tidningsurklipp, foton eller minns händelser som har att göra med bibliotekens historik, är välkomna att kontakta oss: 0304-33 42 50

Janne Carlsson: janne.carlsson@orust.se

Iris Schmidt: iris.schmidt@oroust.se

Tänker du sälja mat i sommar?

Alla som återkommande säljer livsmedel räknas som livsmedelsföretagare och omfattas på krav av registrering. Du behöver inte ha ett företag eller ta betalt för varorna för att omfattas.

Det är viktigt att registrera verksamheten senast två veckor innan start eftersom man annars blir skyldig att betala sanktionsavgift. Läs mer på vår webbplats eller hör av dig till våra livsmedelsinspektörer.

Sammanträden:

Tid, plats och kallelse publiceras på www.orust.se

  • Utskott för samhällsutveckling, 7 juni, 8 augusti
  • Kommunfullmäktige, 8 juni
  • Utskott för lärande, 12 juni
  • Utskott för omsorg, 13 juni
  • Social myndighetsnämnd, 13 juni
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott, 14 juni, 9 augusti
  • Miljö- och byggnadsnämnd, 15 juni, 6 juli
  • Kommunstyrelsen, 28 juni