Pollineringsprojekt LONA

Vi har fått stöd från lokala naturvårdssatsningen, LONA, för att göra insatser som gynnar vilda pollinatörer.

Det handlar bland annat slåtter äv strandäng vid Äng i Henån, anlägga äng i Henån och Svanesund, bygga insektshotell samt sprida information.

Projektet pågår under 2022-2025.

Cirka en tredjedel av all mat som produceras är beroende av pollinering från olika insekter. Men idag har många av insekterna svårt att hitta mat och lämpliga boplatser. Landskapet har förändrats och många av de blomrika markerna har förvunnit eller växer igen.

Därför behövs pollinerare

Insekter som humlor, bin och andra pollinerare gör ett livsviktigt jobb. Det är tack vare dem som vi kan få till exempel jordgubbar, blåbär och äpplen. Olika pollinerande insekter är specialiserade på olika växter, därför behövs en mångfald av blommande växter i landskapet. Det behöver även finnas tillgång till pollen och nektar från blommor under hela växtsäsongen för att insekterna ska kunna hitta tillräckligt med mat.

Henån, Äng

Vi kommer att sköta cirka 1,7 hektar strandäng i Henån, vid Äng, på ett sätt som ska gynna vilda pollinatörer. Ängen ska skötas med årlig slåtter. Slåttern ska ske sent på säsongen så att blommor hinner fröa av sig. Vi ska även undersöka möjligheten att ta bort det slagna materialet för att minska tillförseln av näring.

På strandängen kommer minst 5 rutor på 2x2 meter att anläggas. Det översta jordlagret tas bort, mager jord tillförs, och sådd sker med anpassad fröblandning med inhemska fröer. Rutorna är tänkta att snabba på utvecklingen av en blomrik flora.

I anslutning till ängen planerar vi att sätta upp insektshotell och informationsskyltar.

Karta över Henån där ett område är inringat.

Svanesund, Röds Postgård

Vid Röds Postgård i Svanesund förbereds för odlingslotter på kommunal mark. Området har potential för att utvecklas både för friluftsliv, rekreation och naturvård.

Intill odlingslotterna kommer äng att anläggas på minst 5 rutor på 2x2 meter. Det översta jordlagret tas bort, mager jord tillförs, och sådd sker med anpassad fröblandning med inhemska fröer. Rutorna är tänkta att snabba på utvecklingen av en blomrik flora.

I anslutning till området planerar vi även att sätta upp insektshotell och informationsskyltar.

Karta över Svanesund där ett område är inringat.