Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Onsdagen den 25 januari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 25 januari 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Från och med ärende 3 är sammanträdet öppet för allmänheten.

Ärendelista

 • Utbildning i samband med ny mandatperiod
 • Förvaltningens information
 • Information om preliminärt ekonomiskt resultat för Orust kommun 2022
 • Finansrapport december 2022
 • Godkännande av årsplan 2023 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål
 • Planeringsförutsättningar och instruktioner för arbete med budget 2024 och plan för 2025-2026
 • Uppföljning av internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsens sektorer
 • Godkännande av intern kontrollplan 2023 för Orust kommun
 • Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för STO-kommunerna
 • Beslut om samråd för Översiktsplan 2040
 • Besvarande av motion om solceller på kommunens fastigheter
 • Svar avseende motion om schemaläggning
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31
 • Revidering av avtal om samverkan med Tjörns kommun avseende bl a tillsyn och handläggning av verksamheter med alkohol- och tobakstillstånd
 • Revidering handläggning ekonomiskt bistånd
 • Redovisning av ej verkställda beslut SoL och LSS
 • Ansökan om bidrag till Kvinnojouren i Stenungsund för 2022
 • Riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning
 • Nominering av ledamot till Bohuskustens vattenvårdsförbunds styrelse
 • Uppdrag om framtagande av gestaltningsprogram
 • Antagande av ändring av byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Antagande av ändring av byggnadsplan för Hals Stora 2:3 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Antagande av ändring för del av byggnadsplan för Svanesunds samhälle för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Antagande av ändring av byggnadsplan för Svanviks fritidshusområde för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Beslut om tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2
 • Beslut om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön
 • Beslut om förfrågan om köp av p-platser i Tuvesvik
 • Motion gällande reglering av solceller i detaljplaner
 • Beslut om försäljning av mark, del av Säckebäck 1:75
 • Beslut om planbesked för fastigheten Brattås 1:62
 • Svar på förfrågningar från Föreningen Svanesund rörande del av Svanesund 2:2
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information