Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april

Onsdag den 12 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 12 april 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

 • Muntlig information och dialog om budgetförutsättningar 2024-2026 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Svar på motion om att införa ett pantsystem för marint skräp
 • Svar på motion om att utlysa klimatnödläge
 • Remissyttrande kring Tjörns kommuns bostadsförsörjningsprogram
 • Redovisning av inkomna Orustförslag samt kvarstående medborgarförslag
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning 2022
 • Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information