Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari

Onsdagen den 9 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 9 februari
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen samt digitalt via Teams

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Rapportering av kommunalt aktivitetsansvar
 • Information kring utveckling av returverksamheten inom Orust kommun
 • Remissvar – Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
 • Samrådsyttrande över avgränsningssamråd för vindkraftspark Västvind
 • Revidering av investeringsbudget 2022
 • Godkännande av verksamhetsberättelse 2021 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Godkännande av verksamhetsberättelse 2021 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision
 • Beslut om bidrag till kompentensutveckling för nämndemän 2022
 • Inköp av nytt ljudsystem till Årholmen
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information