Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari

Onsdag den 8 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 8 februari 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

 • Utbildning i samband med ny mandatperiod
 • Information om samrådsmöten för översiktsplanen
 • Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2022
 • Verksamhetsberättelse 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Verksamhetsberättelse 2022 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision
 • Antagande av pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda i orust kommun
 • Val av representant till Vårdsamverkan Fyrbodal - Delregionalt politiskt samråd
 • Besvarande av motion om att utveckla gröna hamnar
 • Besvarande av motion om framtagande av solcellsparker i Orust kommun
 • Besvarande av motion om tillsättning av en eller flera näringslivsutvecklare
 • Dialog om revidering av kommunstyrelsens reglemente
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information