Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj

Onsdag den 17 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 17 maj 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

 • Information från NTF Fyrbodal - Trafiksäkerhet och nollvision i trafiken
 • Information om samverkansprojekt "Våra rum"
 • Information om pågående fastighetsprojekt
 • Beslut om påbörjad projektering av Timmerhult
 • Information om gemensam upphandling av insamling av förpackningar i Tjörns och Orust kommuner
 • Antagande av risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026
 • Information om förändringar i projektmodellen för investeringar
 • Finansrapport april 2023
 • Insatskapital år 2023 till Kommuninvest
 • Information om delårsrapport april 2023 för Orust kommun
 • Information om delårsrapport april 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Motion om medlemskap i klimatkommunerna
 • Motion om att säkra och trygga elförsörjningen
 • Motion om att förbättra kollektivtrafiken på Orust
 • Svar på motion avseende utträde ur Mayors for Peace
 • Deltagande i gemensam upphandling av e-arkiv
 • Beslut om Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2022 samt prövande av ansvarsfrihet
 • Beslut om Tolkförmedling Västs årsredovisning 2022 samt prövning av ansvarsfrihet
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information