Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Onsdag den 15 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 15 mars 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

 • Rapportering av investeringsprojekt, samhällsutveckling
 • Information om Hallgrens Kaj, Ellös
 • Information om prognosrapport februari 2022 för Orust kommun
 • Information om prognosrapport februari 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Godkännande av tilläggsavtal avseende medfinansieringsavtal för GC-väg, Lövås
 • Beslut om införande av kommunalt huvudmannaskap för allmän plats
 • Besvarande av E-förslag nr 3804 - Kollektivtrafik kvällar och helger
 • Samrådsyttrande Tjörns Översiktsplan 2023-2050
 • Beslut om förstudie av ny serverhall
 • Beslut om förstudie av nya arkivlokaler i Varekil
 • Generellt bevarande- och gallringsbeslut. Bevarande och gallring av pappershandlingar efter skanning
 • Redovisning av obesvarade motioner
 • Beslutspunkt 4, utbyte av värmepanna på Ängås skola
 • Antagande av Arbetsmiljö-och personalbokslut 2022
 • Besvarande av motion om att införa insynsplatser i styrelse/nämnder och utskott
 • Svar på motion om åtgärder för mer kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk) i Orust kommun
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information