Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i september

Onsdag den 14 september sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 14 september
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Uppdatering av grafisk profil för Orust kommun
 • Orust kommuns yttrande om budget för delregionala utvecklingsmedel 2023
 • Redovisning av pågående investeringsprojekt
 • Information om inventering av verksamhetsområden VA
 • Information om delårsbokslut augusti 2022 för Orust kommun
 • Information om delårsbokslut augusti 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Finansrapport augusti 2022
 • Information om större budgetförändringar för år 2023
 • Besvarande av motion om framtagande av handlingsplan för barnens bästa i Orust kommun
 • Beslut om utbetalning av partistöd för 2023
 • Besvarande av motion om arbetsplatsdemokrati - demokratiprojekt i Orust kommun
 • Motion gällande jubileum av fartyget Westkust
 • Utskottens information
 • Kommundirektörens information
 • Ordförandens information
 • Information från andra möten och sammanträden