Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i januari

Tisdag den 31 januari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 31 januari 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Utbildning med anldening av ny mandatperiod
 • Information om åtgärdsvalsstudie, förbindelse mellan Orust och fastlandet
 • Information om bokslut 2022
 • Information om konstgräsplan på kommunens fastighet Varekil 1:161
 • Information om beslut om godkännande av markanvisningsavtal Östra Dalby
 • Information om planändring från allmän plats till kvartersmark/ verksamhetsmark, Morlanda-Slätthult 1:29
 • Information om ändring av detaljplan för Nösund 1:180
 • Information om markanvisning för del av Svanesund 2:2, Svanesund Centrum norra
 • Status detaljplaner och markanvisningar
 • Information inför beslut om behovsanalys för ny räddningsstation i Varekil
 • Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rödsvattnet
 • Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Korskällan
 • Revidering av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken
 • Antagande av detaljplan för Varekil 1:169 m.fl., Marinfloc
 • Godkännande av markanvisningsavtal, del av Huseby 1:102
 • Godkännande av markanvisningsavtal, Lavön 2:90
 • Information om småbåtshamn i Svanesund
 • Ordförande informerar
 • Webb-utbildning om plan- och bygglagen