Brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Cisterner

Miljö- och byggnadsnämnden är tillståndsmyndighet för cisterner i mark med eldningsolja.

Om mängden brandfarligvara är tillståndspliktig så ska tillstånd sökas hos Räddningstjänsten som beviljar tillstånd enligt delegation från miljö och byggnadsnämnden. Mer information finns på Brandfarlig vara.

Brandfarlig vara

För att hantera brandfarlig vara kan det krävas tillstånd för hanteringen av den brandfarliga varan.

Det är föreskriften MSBFS 2013:3, om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor som styr om tillstånd till hantering behövs eller inte.

Om du hanterar större mängd brandfarlig vara än vad tabellen nedan visar, krävs tillstånd. Tillståndet hanteras av räddningstjänsten men söks hos Miljö och bygg.

Även om din hantering inte kräver tillstånd så ska all hantering av brandfarliga vätskor och gaser följa gällande lagstiftning.

Tidsbegränsade tillstånd

Tillstånden är tidsbegränsade och tiden beror på vilken typ av verksamhet du bedriver.

Normal tillståndstid

Tillstånd ska begränsas till en viss tid. Orust räddningstjänst tillämpar en tillståndstid om 6 år i normalfallet. Är hanteringen av tillfällig karaktär bör tillståndstiden begränsas till den tid som hanteringen är tänkt att ske.

Om du hanterar en större mängd, ska alla produkter som klassas som brandfarlig vara med i tillståndet.

Det finns en sammanställning av vilka volymer som kräver tillstånd i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Med publik verksamhet avses hantering i verksamhet dit allmänheten har tillträde är bald annat restauranger, skolor, varuhus, vårdinrättningar, teatrar och festivaler.

Hur vet du om produkterna är brandfarlig vara?

Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100 grader C.

Brandfarliga vätskor

I tillståndshandläggningen delas brandfarliga vätskor i två grupper.

  1. Flampunkt upp till 60 grader Celsius.
  2. Flampunkt 60 grader Celsius upptill 100 grader Celsius.

Brandfarlig gas

Brandfarlig gas är gas som kan antändas vid 20 grader Celsius och atmosfärstryck (101,3 kPa / 1 atm).

Tillståndshavare och verksamhetsutövare

Det är den juridiska personen/organisationen eller fysiska personen som hanterar den brandfarliga varan som ska vara tillståndshavare.

I och med att det är den juridiska eller fysiska person som bedriver verksamheten som ska vara tillståndshavare måste nytt tillstånd sökas om en verksamhet med tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara tas över av annan verksamhetsutövare. Detta gäller även vid uppköp av företag med tillstånd för hantering av brandfarlig vara eller om företaget av någon annan anledning byter organisationsnummer.

Ny verksamhetsutövare

När en tillståndspliktig verksamhet övergår till en ny verksamhetsutövare får den tillståndspliktiga verksamheten fortsätta att bedrivas enligt ett tidigare utfärdat tillstånd under en begränsad period, högst tre månader. Detta förutsätter dock att bytet av verksamhetsutövare i förväg anmäls till tillståndsmyndigheten som är Orust räddningstjänst samt att en ny ansökan om tillstånd lämnas in till tillståndsmyndigheten senast tre månader efter bytet av verksamhetsutövare.

Explosiv vara

Enligt lag krävs alltid tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor.

Explosiv vara är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

Du behöver alltid tillstånd för hantering av explosiva varor.

Så här söker du tillstånd:

Anmälan av föreståndare och deltagare enligt 9 och 9a§ Lagen(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, tekniskt specifikation på förvaringsskåp och kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning.

Räddningstjänsten Orust utfärdar tillståndet

Kontakta gärna oss för råd och hjälp med din ansökan.

Det är viktigt att din ansökan är komplett

Om din ansökan inte är komplett begär vi komplettering och det kan dra ut på tiden. En ansökan som inte är komplett inom två månader avslås och du debiteras enligt prislista.

Beslut kan ta tio veckor

Vi har tio veckor på oss att fatta beslut, från den dagen din ansökan är komplett.

Ansökan kan ta tid att behandla om ärendet behöver skickas på remiss till Polisen och Länsstyrelsen.

Tillbudsrapportering

Du som är tillståndshavaren har skyldighet att kontakta Räddningstjänsten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion.

Tillsyn

Vi utför regelbunden tillsyn gällande hantering av explosiv vara. Tillsyn sker med regelbundet intervall om beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande lagstiftning.