Logotyp

Offentlig kontroll

Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i din verksamhet. Det innebär framför allt att verksamheten ska vara registrerad eller godkänd samt att livsmedlen ska vara säkra och rätt märkta.

Matvaror i en kyl i en affär.

Registrering av livsmedelsverksamheter görs till Miljöenheten vars inspektörer sedan kontrollerar att livsmedelslagstiftningen följs.

För vissa verksamheter som producerar animaliska livsmedel krävs godkännande istället för registrering. Kommunen kommer i så fall att hänvisa dig till Livsmedelsverket.

Kontroll sker oftast oanmält, det vill säga att vi inte bokar en tid i förväg.

Vid kontrollerna undersöks till exempel om

  • livsmedlen förvaras vid lämpliga temperaturer
  • det finns tillräckliga rutiner för personalhygien
  • lokalen är lämplig för livsmedelshantering
  • nedkylning av livsmedel görs tillräckligt fort
  • konsumenterna får tillräcklig och rätt information.

Avgifter

När du registrerar en livsmedelsanläggning tar vi ut en avgift för registreringen. Varje livsmedelsföretagare betalar sedan en årlig avgift för den kontrolltid som tilldelats anläggningen. Avgiften följer den taxa som kommunfullmäktige fastställt.

Kontrollavgiften betalas i början av 2022 för alla verksamheter som registrerades före årsskiftet 2021-2022. För nyregistrerade verksamheter betalas kontrollavgiften efter utförd kontroll. Efterhandsdebitering kommer att tillämpas för samtliga livsmedelsanläggningar från och med 2023.

Kontrolltid

Tilldelningen av kontrolltid görs enligt Livsmedelsverkets modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar.

Hänsyn tas till

  • vilken typ av livsmedel som hanteras
  • hur stor verksamheten är
  • vilken information till konsumenterna som utformas i verksamhet

Kontrolltiden styrs även av hur väl du som livsmedelföretagare följer lagstiftningen. Företagare som vid upprepade kontroller visar att de följer lagstiftningen kan få sänkt kontrolltid. Kontrolltiden kan också utökas om verksamheten inte åtgärdar noterade avvikelser inom rimlig tid.