Arbetsgivarpolitiskt program

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det är ett av våra övergripande mål. Vägen till detta är att ha kunniga, nöjda och friska medarbetare och att ständigt utveckla medarbetarskap och ledarskap.

Medarbetare som trivs med sina jobb är också de bästa ambassadörerna. Välutbildade och kompetenta medarbetare ger nöjda medborgare och ett bra samhälle.

Länkar till styrdokument hittar du längst ner på sidan under relaterad information.

Syfte

Att redovisa vår arbetsgivarpolitik. Orust kommun ska kännetecknas av tydliga mål och resultat vilket skapar rutiner, stöd och verktyg för såväl chefer som medarbetare.

Mål

Att Orust kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Till stöd

Övriga styrdokument som hänvisas till, samt Förenta Nationernas Barnkonvention.

Definitioner

Såväl medarbetare som chefer är anställda i Orust kommun. Här väljer vi att särskilja grupperna för att bli tydliga i respektive förväntningar och möjligheter, men självklart är chefer också medarbetare.

Medarbetarskap

Känna till målen med sitt arbete och förstå sin roll i organisationen.

Ha nödvändig kompetens och erforderliga befogenheter för att utföra sina arbetsuppgifter samt använda och utveckla sin kompetens.

Kunna påverka arbetets innehåll och arbetsmiljön, ge förslag och påtala brister och säkerhetsrisker.

Visa och ta ett personligt ansvar för sin hälsa och miljö.

Styrdokument

 • Arbetsmiljö - policy
 • Samverkansavtal.

Ledarskap

Chefer i Orust kommun leder efter politiska visioner och mål.

Chefer i Orust kommun sätter medborgaren i centrum.

Organiserar arbetet på ett sådant sätt att medarbetaren har möjlighet till delaktighet och inflytande över sin arbetssituation.

Styrdokument

 • Chef i Orust kommun
 • Samverkansavtal
 • Arbetsmiljö - policy.

Samverkan

Samverkanssystemet ska öka de anställdas möjlighet till delaktighet och understödja en fortlöpande utveckling av verksamheten.

Systemet består av tre delar och beskriver hur vi arbetar med samverkan:

 • Individen i samverkan
 • Arbetsplatsträff
 • Samverkansgrupper tillika skyddskommitté.

Utgångspunkten är att de frågor som är aktuella hanteras på rätt nivå och för att få en väl fungerande samverkan.

Styrdokument

 • Arbetsmiljö - policy
 • Samverkansavtal.

Arbetsmiljö och hälsa

En god arbetsmiljö betyder att alla ska känna trivsel och arbetsglädje men också en strävan efter ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och personlig utveckling. Ett sätt att nå dit är att varje medarbetare, chef och politiker tar sitt ansvar över att aktivt arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan.

Alla arbetsplatser arbetar efter arbetsmiljöpolicyn och samverkansavtalet.

Alla chefer och arbetsplatsombud får en grundutbildning i arbetsmiljöfrågor.

Alla anställda har tillgång till företagshälsovård.

Arbetsgivaren väger alltid in arbetsmiljökonsekvenser och gör riskbedömningar tillsammans med skyddsombud.

Styrdokument

 • Arbetsmiljö - policy
 • Alkohol- och drogpolicy för anställda i Orust kommun - policy
 • Rehabilitering - riktlinjer
 • Samverkansavtal.

Kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning är en viktig del av Orust kommuns verksamhetsplanering. Den ska tillgodo se de behov som finns i kommunens verksamhet både i nuet och framtiden.

Syftet är att säkerställa att våra medarbetare levererar insatser av hög kvalitet och alltid utifrån perspektivet, de vi är till för.

Detta innebär att

 • aktivt arbeta med marknadsföring av kommunen som arbetsgivare (employer branding)
 • all rekrytering är kompetensbaserad och genomförs i enlighet med kommunens rekryteringspolicy
 • eftersträva heltidsanställningar
 • nya medarbetare alltid genomgår en introduktion
 • vi alltid skickar avgångsenkäter.

Styrdokument

 • Rekrytering - policy.

Lönepolitik

Orust kommun är en arbetsgivare, därför är lönepolitiken gemensam för samtliga verksamheter.

Orust kommuns lönepolitik ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang och arbetsglädje så att kommunens verksamhet utvecklas och förbättras.

Lönepolitiken ska ge förutsättningar för kommunen att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal.

Alla medarbetare ska bedömas på samma grunder oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Varje medarbetare ska känna till grunderna för lönesättning och hur hon/han kan påverka sin egen lön.

Styrdokument

 • Lön - policy.

Jämställdhet

All verksamhet i Orust kommun ska vara präglat av ett jämställdhetsperspektiv.

All verksamhet som bedrivs ska vara i enlighet med riksdagens nationella jämställdhets mål.

Alla jämställdhetsmål ska integreras i kommunens övergripande mål och syfta till ett varaktigt jämställdhetsarbete.

Ett aktivt jämställdhetsarbete ökar möjligheterna till en jämställd medborgarservice.

Styrdokument

 • Jämställdhetsplan.