Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Nu räddar vi strandpaddan

I samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland genomför vi naturvårdsåtgärder på Käringön för att rädda strandpaddan.

Padda.

Strandpadda, fotograf Svante Hultengren.

Bild från sydvästra Käringön där hällkar ska restaureras.

Arbetet är planerat att genomföras vecka 46. Arbetet består huvudsakligen av att rensa igenvuxna småvatten på öns sydvästra del. Hösten 2021 har liknande åtgärder i mindre omfattning skett i samma område, men främst genomfördes då restaureringsarbeten i dammen Lille Väla. Avsikten med åtgärderna är att återskapa lämpliga lekdammar och jaktområden för strandpaddan.

Strandpaddan var tidigare en vanlig art på Käringön, men har under senare år gått starkt tillbaka. För närvarande finns endast några få individer kvar. En viktig anledning till artens tillbakagång är sannolikt igenväxning av artens lekdammar.

Samarbete med boende

Det praktiska arbetet genomförs av Trossö naturvårdsuppdrag och Korsviken Natur. Arbetet sker också i nära samarbete med företrädare för de boende på Käringön.

Under mars 2023 planeras en dag med ljungbränning i området runt de restaurerade lekdammarna för att återfå öppna hällmarker som strandpaddan behöver som jaktområden.

Under våren 2023 är avsikten att arbetet ska fortsätta med att hämta nylagda ägg av strandpadda på Måseskär och flytta dessa till de nyrestaurerade lekdammarna på Käringön. Den första utsättningen av ägg i restaurerade vatten skedde under våren 2022.

Dispens

Vi kunde med tillfredsställelse se att ägg och yngel överlevde och utvecklades fram till omvandlingen till landliv.

Dispens att samla in delar av äggsträngar från strandpadda och sätta ut dem på Käringön i restaurerade lekvatten har beviljats av Länsstyrelsen Västra. Dispensen är giltig i 5 år.

Artikeln uppdaterades