Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Projekt om bostadstillsyn och egenkontroll

Under 2023 påbörjar miljöenheten ett projekt om bostadstillsyn och fastighetsägares egenkontroll. Projektet riktar sig till fastighetsägare som hyr ut bostäder i kommunen. 

Ett kök med tulpaner på köksbordet.

Det startar med ett brev tillsammans med ett informationsblad om egenkontroll för fastighetsägare.

Under projektet kommer fastighetsägare också få ut frågor gällande er egenkontroll som ska besvaras. Tillsynsbesök kan komma bli aktuellt under projektets gång.

Fastighetsägarens/hyresvärdens ansvar

Miljön inomhus påverkas av installationer och material samt hur fastigheten är utformad men påverkas också av hur fastigheten används, underhålls och sköts. Fastighetsägaren ska underhålla och sköta fastigheten så att de boende inte får besvär eller blir sjuka av brister i inomhusmiljön. För att inte olägenhet för människors hälsa ska uppstå, ska en bostad särskilt ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar vilket även innefattar tjänligt dricksvatten. Detta ska säkerställas och kontrolleras av er som fastighetsägare. Det ska därför finnas fastställda rutiner som följs upp för kontroller och åtgärder.

Verksamhetsutövaren betalar

För eventuell tillsyn och handläggning av ärendet kommer kommunen ta ut en timavgift ut enligt gällande miljöbalkstaxa fastställd av Kommunfullmäktige som för 2023 är fastställd till 1 142 kronor per timma. Ju bättre kunskap verksamhetsutövaren har om sin verksamhet/ju bättre egenkontroll, desto kortare handläggningstid och därmed lägre avgift. I handläggningstiden ingår bland annat förberedelser, restid, tillsynstid, kommunikation samt administrativa uppgifter.

Frågor kring projektet eller kontakt med oss av annan orsak vänligen ring eller mejla kommunens kontaktcenter: Telefon: 0304-33 40 00 

Mejl: kommun@orust.se

Artikeln uppdaterades